Политика по управление на качеството

ПОЛИТИКА на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД

Основната цел на ръководството и екипа на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД е фирмата да се наложи и задържи като търсен, надежден и предпочитан партньор при организиране и извършване на таксиметров превоз на територията на град София.

Просперитетът, конкурентоспособността и завоюваните пазарни позиции от "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД са постижения, постигнати благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за очакванията на клиентите. Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура.
Тази цел можем да постигнем чрез непрекъснато развитие и подобряване на услугите, които предлагаме, чрез прилагане на Система за управление, изградена съгласно ISO 9001:2015. В тази връзка, Ръководството на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД поема следните ангажименти:

• да предоставя услуги при постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, свързани с качеството на услугата, при предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда.
• да определи и периодично да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление;
• да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението, както и промените в тях;
• да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
• да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, използвайки компетентността и опита на екипа, както и избирайки надеждни външни специалисти и подизпълнители;
• непрекъснато да подобрява процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, на инфраструктурата и използваното оборудване, и на системата за управление като цяло;
• да познава и прилага изискванията на приложимите национални и международни нормативни документи;
• ежегодно да определя конкретни измерими цели, при провеждането на прегледите от ръководството;
• да разгласява настоящата политика сред служителите на дружеството и да насърчава техния принос за изпълнението й.


Изпълнителният директор и Екипът по управление са отговорни за внедряването и поддържането на настоящата Политика и поемат ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление.
Всички служители са пряко отговорни за внедряването на Политиката и гарантират нейното изпълнение.
При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни.
Политиката се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

като Изпълнителен директор на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС " АД

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД и за прилагането на настоящата политика по качество.

Изпълнителен Директор
на "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
/Людмил Лазаров/

21.02.2018 г.